Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Profil absolventa
Jadro znalostí
Doplňujúce poznatky jadra znalosti

Všeobecný teoreticky základ 

  • Vlastným jadrom znalostí sú poznatky z oblasti teórie transportných javov (hybnosti, tepla a látky) v prostredí s chemickými reakciami i pri úprave vlastností látok a delení zmesí a poznatky z ich praktických aplikácií na technologické procesy komplexných výrobných postupov v priemyselných zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou jadra výučby a znalostí z tejto oblasti sú poznatky z laboratórnych prác z chemického inžinierstva so zodpovedajúcimi zručnosťami pri obsluhe zariadení zabezpečujúcich dopravu tekutín, ich tepelné úpravy v príprave na príslušné chemické a fyzikálne procesy výrobných postupov a zariadení na delenie zmesí.
  • Doplňujúce poznatky jadra znalosti sú vedomosti z oblasti automatizácie, bezpečnostného inžinierstva, ekonomiky a spôsobilosti vykonávať návrhy technologických zariadení.
  • Všeobecný teoreticky základ  tvoria vedomosti z matematiky, fyziky, všeobecnej chémie, anorganickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a informatiky.

Témy všeobecného teoretického základu:

  • matematika (matice, sústava lineárnych rovníc, reálna funkcia a jej vlastnosti, deferenciálny počet, integrálny počet, obyčajné deferenciálne rovnice, nekonečné rady, náhodné veličiny, odhady neznámych parametrov, testovanie štatistických hypotéz, korelačná a regresná analýza, numerické metódy)
  • fyzika (kinematika a dynamika hmotného bodu a sústavy hmotných bodov, gravitačné pole, dynamika tuhého telesa, mechanika tekutín)
  • všeobecná chémia (štruktúra hmoty, vlastnosti molekúl, skupenské stavy, chemické reakcie, chemická rovnováha, roztoky, odmerná analýza)
  • anorganická chémia (vlastnosti a praktické využitie anorganických zlúčenín, anorganické materiály)
  • organická chémia (uhľovodíky a ich deriváty, reakcie organických látok, heterocyklické zlúčeniny, amínokyseliny, sacharidy, lipidy, prírodné a syntetické polyméry)
  • fyzikálna chémia (chemická termodynamika, elektrochémia, koloidika)
  • informatika (charakteristika operačných systémov a počítačových sietí, databázy, vyhľadávanie a triedenie údajov, algoritmizácia riešenia úloh a programovacie prostriedky)

 

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva