Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Profil absolventa
Jadro znalostí
Doplňujúce poznatky jadra znalosti

Všeobecný teoreticky základ 

  • Vlastným jadrom znalostí sú poznatky z oblasti teórie transportných javov (hybnosti, tepla a látky) v prostredí s chemickými reakciami i pri úprave vlastností látok a delení zmesí a poznatky z ich praktických aplikácií na technologické procesy komplexných výrobných postupov v priemyselných zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou jadra výučby a znalostí z tejto oblasti sú poznatky z laboratórnych prác z chemického inžinierstva so zodpovedajúcimi zručnosťami pri obsluhe zariadení zabezpečujúcich dopravu tekutín, ich tepelné úpravy v príprave na príslušné chemické a fyzikálne procesy výrobných postupov a zariadení na delenie zmesí.
  • Doplňujúce poznatky jadra znalosti sú vedomosti z oblasti automatizácie, bezpečnostného inžinierstva, ekonomiky a spôsobilosti vykonávať návrhy technologických zariadení.
  • Všeobecný teoreticky základ  tvoria vedomosti z matematiky, fyziky, všeobecnej chémie, anorganickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a informatiky.

Doplňujúce témy jadra znalostí:

  • automatizácia (matematické modely systémov, Laplaceova transformácia, odozva dynamického systému na určité typy vstupných signálov, regulátory, meranie fyzikálnych veličín, snímače niektorých fyzikálnych veličín, metódy merania veličín, zber a spracovanie údajov pomocou výpočtovej techniky)
  • bezpečnostné inžinierstvo (bezpečnostné vlastnosti chemických látok, nebezpečné procesy, riziká výrobných zariadení a ich analýza, modelovanie následkov havarijných udalostí)
  • ekonomika priemyselných projektov (metódy odhadu investičných nákladov, odhad cien zariadení, výpočet investičných nákladov projektu, odhad výrobných nákladov, diagram toku peňazí, návratnosť investícií, metódy voľby optimálneho variantu)
  • technologický projekt (návrh technológie, výpočet rozmerov zariadení)

 

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva