Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Profil absolventa
Jadro znalostí
Doplňujúce poznatky jadra znalosti

Všeobecný teoreticky základ 

 • Vlastným jadrom znalostí sú poznatky z oblasti teórie transportných javov (hybnosti, tepla a látky) v prostredí s chemickými reakciami i pri úprave vlastností látok a delení zmesí a poznatky z ich praktických aplikácií na technologické procesy komplexných výrobných postupov v priemyselných zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou jadra výučby a znalostí z tejto oblasti sú poznatky z laboratórnych prác z chemického inžinierstva so zodpovedajúcimi zručnosťami pri obsluhe zariadení zabezpečujúcich dopravu tekutín, ich tepelné úpravy v príprave na príslušné chemické a fyzikálne procesy výrobných postupov a zariadení na delenie zmesí.
 • Doplňujúce poznatky jadra znalosti sú vedomosti z oblasti automatizácie, bezpečnostného inžinierstva, ekonomiky a spôsobilosti vykonávať návrhy technologických zariadení.
 • Všeobecný teoreticky základ  tvoria vedomosti z matematiky, fyziky, všeobecnej chémie, anorganickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a informatiky.
Témy profilujúcich znalostí odboru:
 • materiálové bilancie technologických procesov (bilančné rovnice a ich vlastnosti, bilancie v systémoch bez chemickej reakcie, bilancie systémov s chemickými premenami zložiek)
 • energetické bilancie technologických procesov (charakteristiky stavu systému, energetické bilancie v systémoch bez chemickej reakcie, energetické bilancie s chemickými reakciami)
 • tok tekutín (bilancie hybnosti a mechanickej energie tekutiny, doprava tekutín, miešanie tekutín, filtrácia, fluidizácia)
 • transport tepla (prestup tepla vedením, prúdením, sálaním, výmenníky tepla), transport látky
 • separačné procesy (destilácia, absorpcia, extrakcia, adsorpcia, membránové procesy, kryštalizácia, sušenie)
 • energetické inžinierstvo (termodynamika energetických zariadení, energetické médiá, stláčanie a skvapalňovanie plynov, chladenie, priemyselné pece)
 • zariadenia priemyselných výrob (konštrukčné materiály a ich vlastnosti, uskladňovacie, dopravné, teplovýmenné a separačné zariadenia, chemické reaktory, technická dokumentácia)
 • reaktorové inžinierstvo (kinetika chemických reakcií, získavanie a vyhodnocovania kinetických údajov, modely izotermických a neizotermických chemických reaktorov)
 • návrhové výpočty procesov a zariadení

 

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva