Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Prístrojové vybavenie 

Vïaka rozsiahlemu výskumu, spolupráci s priemyslom a účasti na mnohých zahraničných a domácim vedeckým projektom, disponuje Ústav chemického a environmentálneho inžinierova širokú škálou špičkových laboratórnych aparátov.

                                      
Zostavy na kvapalinovu chromatografiu
Fermentačný bioreaktor
Plynový chromatograf
Prístroj na meranie rozdelenia ve¾kosti pórov
Spektrofotometer

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva