Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Softvérové systémy 

Na katedrách chemického a environmentálneho inžinierstva vyuťujeme ale aj využívame viacero profesionálnych softvérových systémov. Niekoľko vybraných systémov, s ktorými sa stretnete počas štúdia sú stručne charakterizované na tejto stránke.

HYSYS

HYSYS je univerzázny nástroj, umožňujúci modelovanie nepretržitých chemických a potravinárských procesov. Umožňuje návrh nových výrob a technológií a optimalizáciu existujúcich za účelom úspory surovín a energií..

I
FEMLAB

FEMLAB je účinný nástroj na detailný opis a analýzu procesov prebiehajúcich v jednotlivých zariadeniach. FEMLAB veľmi efektívne spája chemické reakcie s bilanciami hmotnosti, energie a charakterom prúdenia. 

I
FLUENT

FLUENT je veľký CFD (Computational Fluid Dynamics) programový sýstem, určený na modelovanie toku tekutín a prestupu tepla v zariadeniach alebo ich ťastiach komplikovaného geometrického tvaru.

I
SuperPro Designer

SuperProDesigner je softvérový systém na návrh a optimálne časové rozvrhnutie pretržitých výrob a výpočet kapitálových a prevádzkových nákladov. Typicky sa využíva pri návrhu biotechnologických a farmaceutických výrob, výrob chemických špecialít a environmentálnych technológiách.  

Athena Visual Studio

ATHENA Visual Studio je nástroj na modelovanie a optimalizáciu procesov, spracovanie experimentálnych údajov zložitých systémov a plánovanie optimálnych experimentov.  

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva