Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

  
čo Vám Ponúkame ?
  Vo vyučovacom procese a individuálnej práci na odbore Chemického a enviromentálne inžinierstvo získate veľa zaujímavých podnetov na ïalší rast profesionálnej osobnosti. Štúdium je zamerané na pochopenie podstaty fyzikálnych a chemických procesov a činnosti zariadení. Súčasťou vzdelávania je samostatná práca vo výskumných laboratóriách a príprava návrhov výrobných postupov a súborov zariadení s využitím výpočtovej techniky.

     Cieľom vzdelávacej činnosti je rozvíjať tvorivé schopnosti študentov a viesť ich k aplikácii nadobudnutých vedomostí na riešenie úloh súvisiacich s výskumom, vývojom a výrobou žiadaných produktov s minimalizáciou spotreby surovín, nákladov na energie a ekologických rizík výrobných operácií.

      Teoretický základ predmetov, ktoré budú tvoriť budúci základ vašej profesie, nadobudnete formou prednášok a seminárnych cvičení. Praktické znalosti získavate v laboratóriách, kde sa aktívne zapájate do výskumnej činnosti katedry. K dispozícii máte široké možnosti získavania potrebných informácií buï z knižníc katedier a fakulty, alebo z internetu v niektorej z výpočtových miestností katedry.

 

čo je nutné si uvedomiť?
Odbor chemického a enviromentálneho inžinierstva Vám ponúka:
Laboratória s dobrým prístrojovým vybavením
Výborne vybavené počítačové miestnosti
Kontakty so zahraničnými vysokými školami a renomovanými výskumnými inštitúciami
Bezproblémové možnosti zamestnania sa po ukončení štúdia
Veåmi zaujímavé platové podmienky v zamestnaní

 

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva