Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

            
Požiadavky praxe 
Riadiaci pracovníci výrobných podnikov očakávajú, že chemický inžinier nadobudne odborné znalosti a prejaví pracovné i osobné spôsobilosti, ktoré mu umožnia najmä:
 

osvojiť si v primeranom čase technologický postup výroby vľubovoľnej oblasti chemického, biotechnologického, potravinárskeho priemyslu a environmentálnych technológií

rozumieť technologickým procesom, vzájomným vzťahom medzi nimi a vedieť tak efektívne riadiť ich činnosť

vedieť zostaviť bilancie hmotnosti a energie a zjednodušené matematické modely procesov pre jednotlivé zariadenia a výrobné celky za účelom ich optimálneho riadenia a zvyšovania efektívnosti, vrátane znižovania energetickej náročnosti a spotreby surovín

pracovať s výpočtovou technikou na úrovni pokročilého užívateľa štandardných programov

ovládať aktívne aspoò jeden cudzí jazyk, prednostne angličtinu, prípadne nemčinu, mať pozitívny životný postoj, pozitívny prístup k riešeniu problémov, komunikačné schopnosti, zmysel pre tímovú prácu

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva