Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Uplatnenie absolventov

Možnosť výberu z radu voliteľných predmetov zabezpečovaných našou katedrou, ale tiež ostatnými katedrami fakulty, vytvára možnosti uplatnenia:

chemickom, potravinárskom, biotechnologickom, farmaceutickom priemysle
spotrebnom priemysle
v mnohých iných oblastiach hospodárstva, podľa záujmu a schopností absolventov
základnom a aplikovanom výskume v odbore chemických a environmentálnych technológií
v kolektívoch zabezpečujúcich nábeh a racionalizáciu prevádzok
v riadiacích a organizačných funkciách v technických a výrobných útvaroch 

ako pracovníci špeciálnych laboratórií pre monitoring životného prostredia

v priemyselných podnikoch ako pracovníci odborov životného prostredia

      

      Absolventi odboru chemické a enviromentálne inžinierstvo sa úspešne uplatňujú vo výskumnej, výrobnej a obchodnej činnosti na Slovensku i v zahraničí. Podľa údajov z Národného úradu práce, absolventi FCHPT nie sú nezamestnanými absolventmi univerzít. Vzhľadom k recesii technického vzdelávania v Európe je pravdepodobné, že výrazne vzrastie dopyt po absolventoch na medzinárodnom trhu práce.

       Výrobné podniky chemického, potravinárskeho, biotechnologického, farmaceutického a spotrebného priemyslu, ktoré zamestnávajú našich absolventov, predstavujú významnú časť priemyselnej kapacity na Slovensku. Naši absolventi dlhodobo pracujú vo výskumných inštitúciách v zahraničí, napr. Merck Philadelphia (USA), CSIR Bio-Chemtek Modderfortein (Juhoafrická republika), ETH Zurich (Švajčiarsko), alebo zastávajú riadiace funkcie vo významných inštitúciách ako Slovnaft-MOL Bratislava, Chemosvit, VÚRUP Slovnaft-MOL, International Finance Corp, SCP Neusiedler Ružomberok, Figaro Suchard Bratislava.

 

Hlavné výhody absolventa odboru chemické a enviromentálne inžinierstvo

Univerzálnosť
Široké možnosti uplatnenia v zahraničí
Schopnosť pracovať s profesionálnymi softvérovými produktmi
Bezproblémové možnosti zamestnania sa po ukončení štúdia

Veåmi zaujímavé platové podmienky v zamestnaní

Zručnosť v práci s profesionálnou laboratórnou technikou.

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva