Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Študijné plány 3. ročníka bakalárskeho štúdia


Povinné predmety Počet Rozsah výučby
kreditov ZS LS
Environmentálne inžinierstvo 2 2/2 2/0/0kz 2/0/0kz
Ekonomika a manažment podniku 5 2/2/0s
Biochémia 2 2/0/0kz
Mikrobiológia 2 2/0/0kz
Separačné procesy II 5 2/1/1s,kz
Zariadenia pre chem. a potrav. technológiu 5 1/3/0kz
Riadenie procesov 3 2/0/0s
Lab. cvičenie z riadenia procesov 2 0/0/2 kz
Základy reaktorového inžinierstva 5 2/0/1s
Bakalársky projekt 9 0/0/9kz
Počet kreditov 21 21
Počet hodín 18 18
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 2/5 2/3


Povinne voliteľné predmety Počet Rozsah výučby
kreditov ZS LS
Bezpečnostné inžinierstvo 3 2/0/0kz
Energetické inžinierstvo 6 3/2/0s
Nákladové inžinierstvo 3 0/2/0kz
Základy biochemického inžinierstva 4 2/1/0kz
Základy biotechnológie 2 2/0/0kz
Základy potravinárskej technológie 2 2/0/0kz
Environmentálna chémia 3/3 2/0/0kz 2/0/0kz
Environmentálna toxikológia 3 3/0/0kz
Odpadové inžinierstvo 3 2/0/0s
Environmentálny manažment 4 2/1/0kz
Počet kreditov 9 9
Počet hodín 7 7
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 1/2 0/3

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva