Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Študijné plány 2. ročníka bakalárskeho štúdia

Povinné predmety Počet Rozsah výučby
kreditov ZS LS
Organická chémia I. a II. 4/2 2/0/0s 2/0/0s
Lab. cvičenie z organickej chémie 3 0/0/4 kz
Fyzikálna chémia 5/5 2/2/0 s 2/2/0 s
Lab. cvičenie z fyzikálnej chémie 2/2 0/0/2 kz 0/0/2 kz
Chemickoinžinierske výpočty na PC II. 2/2 0/0/1z 0/0/1kz
Matematika III. 4 1/0/2s
Organická technológia a petrochémia 2 2/0/0kz
Prestup tepla a látky 6 2/2/1s,kz
Environmentálne inžinierstvo I. 2 2/0/0kz
Aplikovaná štatistika 3 1/0/1kz
Analytická chémia 6 2/1/0s
Lab. cvičenie z analytickej chémie 3 0/0/5 kz
Separačné procesy I 7 2/3/1s,kz
Počet kreditov 30 30
Počet hodín 25 25
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 4/5 4/5

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva