Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Študijné plány 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Povinné predmety Počet Rozsah výučby
kreditov ZS LS
Matematika I. a II. 6/5 2/3/0s 2/2/0s
Fyzika I. a II. 5/5 2/2/0s 2/1/0s
Lab. cvičenie z fyziky 1 0/0/2kz
Anorganická chémia 7 2/4/0s
Lab. cvičenie z anorganickej chémie 2 0/0/2kz
Chemickoinžinierske výpočty na PC I. 1/1 0/0/1/z 0/0/1/kz
Materiálové bilancie 2 0/2/0kz
Informatika 3 1/0/2kz
Základy ekológie a environmentalistiky 2 2/0/0kz
Filozofia 2 2/0/0kz
Tok tekutín 6 2/2/1s,kz
Energetické bilancie 2 0/2/0kz
Základy práva 2 2/0/0kz
Anorganické technológie a materiály 2 2/0/0kz
Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2 2/0/0kz
Počet kreditov 28 28
Počet hodín 25 25
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 3/5 3/7

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva