Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Ing. Martin Barto, CSc.,

Ing. Martin Barto, CSc., absolvent z roku 1980

viceguvernér NBS

pre Domino Fórum, 23/1999

povedal:
 

- Ako sa sa vlastne z vedca a neskôr politického analytika stane známy ekonomický analytik?
- Tak trochu aj náhodou a tak trochu vlastnou prácou... už v tom chemickom inžinierstve išlo najmä o bilancie. Tak je to aj v ekonomike, takže mi to nebolo celkom cudzie.

I
Ing. Pavol Vajda, CSc

Ing. Pavol Vajda, CSc,  absolvent z roku 1983

regionálny riadite¾ pre čR a SR,
International Finance Corporation,
Commercializing Energy Efficiency Finance,
Regional Office for Czech Republic and Slovakia

"Štúdium chemického inžinierstva na CHTF mi poskytlo solídne základy pre môj ïalší odborný rozvoj. Kritická analýza informácií, štatistické spracovanie dát, či matematické modelovanie systémov a procesov sú len pár príkladmi metód, ktoré majú široké uplatnenie v rôznych odvetviach vrátane ekonomiky a financií. Hoci v súčasnosti pracujem v oblasti projektového financovania, poznatky získané štúdiom chemického inžinierstva mi umožnili lepšie pochopiť podstatu jednotlivých projektov a tým prijať kvalifikovanejšie rozhodnutia o ich financovaní."

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva