Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Táto stránka je venovaná základným informáciam o akreditovanom študijnom odbore

CHEMICKÉ INŽINIERSTVOZaradenie v sústave študijných odborov: CHEMICKÉ INŽINIERSTVO

Zabezpečujú:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva 
a
Oddelenie environmentálneho inžinierstvaNa stránke nájdete informácie o:

študijných plánoch

možnostiach uplatnenia absolventov na Slovensku ale aj v zahraničí

otázkach ktoré sa často opakujú v súvislosti s štúdiom na tomto odbore

znalostiach ktoré získate absolvovaním odboru

štatistikách nezamestanosti absolventov a výške platov chemickom priemysle

jedinečnosti študijného odboru

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva