Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Príklad 7.1

Zemný plyn, ktorý obsahuje 82 % mol. metánu, 4 % mol. dusíka a 14 % mol. oxidu uhličitého sa privádza do spaľovacieho zariadenia (pece). Metán sa v ňom za atmosférického tlaku spaľuje s 5 % -ným nadbytkom suchého vzduchu (vo vzduchu sa privádza 1,05 násobok teoretickej spotreby kyslíka) podľa rovnice

Predpokladajte úplné spálenie metánu. Suchý vzduch obsahuje 21 % mol. O2 a 79 % mol. N2. Teplota zemného plynu a vzduchu na vstupe do pece je rovnaká a rovná 20°C. Objemový prietok zemného plynu je 100 m3 h-1 pri tlaku 0.2 MPa. Plyn odchádzajúci z pece (spaliny) má teplotu 1500°C. V peci sa ohrieva tuhý materiál, ktorý príjme 300 kW tepla. Stredná mólová tepelná kapacita spalín v teplotnom rozsahu (0-1500)°C je 36.16 J mol-1 K-1. Vypočítajte stratu tepla do okolia.

 

Riešenie 7.1

A - CH3   B - N2   C - CO2   D - O2   E - H2O

 

 

Materiálová bilancia

 

 

 

1

2

Zdroj

3

A

n1x1A = 6,729

-

νAξ = -6,729

 

B

n1x1B = 0,328

n2x2B = 53,135

-

n3x3B

C

n1x1C = 1,149

-

νCξ = 6,729

n3x3C

D

-

n2x2D = 14,125

νDξ = -13,458

n3x3D

E

-

-

νEξ = 13,458

n3x3E

n1 = 8,206

n2 = 67,26

0

n3

 

Entalpická bilancia

 

Referenčný stav: t ref = 20°C (g)  lebo pri týchto podmienkach je definovaná

Q1= 0     Refer. stav tref = 20°C (g) → Daný stav t1 = 20°C (g)

Q2= 0     Refer. stav tref = 20°C (l) → Daný stav t2 = 20°C (l)

Qr keď že reakcia je exotermická, teda teplo sa do systému dodáva → má zápornú teplo