Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Vyparovanie

Príklad 4.1

Kvapalný etanol je umiestnený v zásobníku pri tlaku 8 kPa. Zistite pri akej teplote dôjde k varu etanolu a vypočítajte výparne teplo pri daných podmienkach.

Antoineova rovnica pre etanol:  log po/kPa = 7,44680 - 1718,10/(237,52+t/°C)

 

Riešenie 4.1

Pri tlaku po = 8 kPa je teplota varu vyjadrená z Antoineovej rovnice

                                                                    t = 1718,10/(7,4468-log 8) - 237,52 = 25,04°C

Výparné teplo môžme určiť z Clasius - Clapeyronovej rovnice

                                                      Δvh = 2,303RT2(dlog po/dT)

Z Antoineovej rovnice v tvare t = B/(A-log po)-C sa dá určiť (dlog po/dT) ako

                                                       (dlog po/dT) = B/(C+t)2

Pre etanol potom platí Δvh = 2,303×8,3145×(273,15+25)2×(1718,10/(237,52+25)2) = 42435 J mol-1