Úvod

Informacie

Stiahnite si

Semináre

1. seminár

2. seminár

3. seminár

4. seminár

5. seminár

6. seminár

7. seminár

8. seminár

Písomka

9. seminár

10. seminár

 

Výpočet entalpie vodnej pary

Príklad 2.1

Z expandéra odchádza, pri tlaku 0,15 MPa, 100 kg nasýtenej pary, ktorá sa v paroprúdovom kompresore zmieša s vysokotlakou parou o tlaku 1,5 MPa a teplote 300°C. Z paroprúdového kompresora odchádza vodná para, ktorá má tlak 0,5 MPa a teplotu 210°C. Určite entalpiu nasýtenej pary odchádzajúcej z expandéra, vysokotlakovej pary aj pary odchádzajúceho z termokompresora pomocou uvedených stredných špecifických tepelných kapacít. Vypočítajte hmotnosť vysokotlakovej pary a pary odchádzajúcej z termokompresora.

 

Riešenie 2.1

m1 = 100 kg

p1 = 0,15 MPa, nasýtená para

t2 = 300°C

p2 = 1,5 MPa, vysokotlaková para

t3 = 210°C

p3 = 0,5 MPa, vodná para

 

cpl = 4,20 kJ kg-1 K-1  < 0; 150>°C

cpg = 2,60 kJ kg-1 K-1  < 150; 210>°C                              Referenčný stav   0°C, (l) 

cpg = 4,43 kJ kg-1 K-1  < 190; 300>°C          

 

Materiálová bilancia

m1 + m2 = m3

Entalpická bilancia

m1h1 + m2h2 + Qd = m3h3+ Qstr  →  m1h1 + m2h2 = m3h3       

 

h1 p1 = 0,15 MPa, nasýtená para → tv1 = 111,37°C, Δvyphtv1= 2226,7 kJ kg-1

            Refer. stav 0°C, (l)  → tv1, (l) →  tv1, (g)                                                              

       h1 = cpl ( tv1- tref ) + Δvyphtv1= 4,20×(111,37 - 0) + 2226,7 = 2694,5 kJ kg-1

h2 p2 = 1,5 MPa, t2 = 300°C, prehriata para → tv2 = 198,28°C, Δvyphtv2= 1945,7 kJ kg-1

            Refer. stav 0°C, (l)  → tv2, (l) →  tv2, (g) →  t2, (g)                                                            

       h2 = cpl ( tv2- tref ) + Δvyphtv2 + cpg ( t2- tv2)= 4,20×(198,28 - 0) + 1945,7 + 

                                                                            + 4,43×(300 - 198,28)  =   3229,1 kJ kg-1

h3 p3 = 0,5 MPa, t3 = 210°C, prehriata para → tv3 = 151,85°C, Δvyphtv3= 2108,4 kJ kg-1

            Refer. stav 0°C, (l)  → tv3, (l) →  tv3, (g) →  t3, (g)                                                            

       h3 = cpl ( tv3- tref ) + Δvyphtv3 + cpg ( t3- tv3)= 4,20×(151,85 - 0) + 2108,4 + 

                                                                           +2,60×(210 - 151,85) =   2897,4 kJ kg-1

Dosadením za m3 z materiálovej bilancie do entalpickej získame rovnicu tvaru :

m1h1 + m2h2 = (m1 + m2)h3     →     m2 = (m1h1- m1h3)/(h3- h2)

                                                       m2 = (100×2694,5-100×2897,4)/(2897,4-3229,1) = 61,2 kg

Z materiálovej bilancie     m3= m1 + m2 = 100 + 61,2 = 161,2 kg