Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)

 • členka RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU CHEMICKÉ INŽINIERSTVO na STU v Bratislave
 • členka AKADEMICKÉHO SENÁTU FCHPT STU na funkčné obdobie 2020 – 2024
 • členka EDIČNEJ RADY FCHPT STU (odborná redaktorka)
 • členka SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI CHEMICKÉHO INŽINIERSTVA (SSCHI)

 


Kontakt:
Kancelária: D-3120
tel: +421 (0)2 59325 ???
fax:
email: zuzana.svandova@stuba.sk, zuzana.labovska@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1999: ukončené stredoškolské vzdelanie maturitou na gymnáziu Jána Chalupku v Brezne
 • 2002: ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, udelený titul Bc., Téma bakalárskeho projektu: Modelovanie kontinuálneho úniku amoniaku zo zásobníka
 • 2004: ukonečný druhý stupeň vysokoškolského vzdelania na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, udelený titul Ing., Téma diplomovej práce: Bezpečnostná analýza chemických reaktorov
 • 2004: ukončené doplnkové pedagogické štúdium (pedagogické minimum)
 • 2008: ukonečný tretí stupeň vysokoškolského vzdelania na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov, udelený titul PhD. Téma dizertačnej práce:Modelovanie, simulovanie a bezpečnostná analýza zariadení reaktívnej destilácie v chemickom priemysle
 • 2014: udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore: chemické inžinierstvo, FCHPT STU v Bratislave, názov habilitačnej práce: Modeling, optimization and safety analysis of different types of chemical equipments.

Kariéra
 • 2004-2007 Interný doktorand v skupine Reaktorového a bezpečnostného inžinierstva, OCHBI UCHEI FCHPT STU
 • 2007 Výskumný pracovník na OCHBI UCHEI FCHPT STU
 • 2018 Docentka v odbore Chemické inžinierstvo na OCHBI UCHEI FCHPT STU

Výskum člen výskumnej skupiny: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
 • identifikácia nebezpečenstva chemických procesov 
 • bezpečnostná analýza, hodnotenie rizika a vypracovanie bezpečnostnej správy prevádzok chemického podniku
 • modelovanie,simulácia a bezpečnostná analýza reaktívnej destilácie
 • modelovanie membránových reaktorov

Ocenenia

 • V roku 2003 víťazka súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v sekcii Chemické a biochemické inžinierstvo, Téma: Únik stlačiteľnej tekutiny zo zásobníka a jeho ventilácia v miestnosti
 • V roku 2008 ocenenie "Najlepší vedecko-výskumný pracovník Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave za rok 2008"

Granty a projekty
 • APVT-20-000804 -Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle, roky riešenia: 2005-2007, riešiteľ
 • VEGA 1/4447/07- Zlepšenie bezpečnosti priemyselných chemických procesov pomocou virtuálneho dynamického simulátora, riešiteľ
 • APVV-0355-07 - Modelovanie membránových reaktorov, roky riešenia: roky riešenia: 2008-2010, zodpovedný riešiteľ , (hodnotiaca správa)
 • VEGA 1/0659/18 - Zlepšenie bezpečnosti priemyselných chemických procesov pomocou virtuálneho dynamického simulátora, v stave riešenia, zástupca zodpoveriešiteľa
 • APVV- 18-0134 - Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov, začiatok riešenia: 1.7.2019, zodpovedný riešiteľ 

 


Spolupráca s praxou
 • DUSLO, a.s., Šaľa – Bezpečnostná analýza, hodnotenie rizika konkrétnych prevádzok podľa zákona 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, odovzdané v roku 2005, riešiteľ  
 • Novácke chemické závody, a.s. – Bezpečnostná analýza, hodnotenie rizika a vypracovanie bezpečnostnej správy podniku podľa zákona 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, odovzdané v roku 2005, riešiteľ
 • SLOVNAFT – bezpečnostná analýza, hodnotenie rizika konkrétnych prevádzok podľa zákona 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, odovzdané v roku 2005, riešiteľ
 • Novácke chemické závody, a.s. – Hodnotenie rizika – Chlórová chémia, Aktualizácia bezpečnostnej správy podľa zákona 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, odovzdané v septembri 2006, riešiteľ
 • Novácke chemické závody, a.s. – konzultačná činnosť na návrh bezpečnostných opatrení za účelom zníženia rizika závažnej priemyselnej havárie na prevádzke Chlórová chémia, riešené v roku 2006, aplikované do praxe v roku 2006-2007, riešiteľ
 • EVPÚ a.s., Dubnica nad Váhom - Nábeh a skúšobná prevádzka splyňovacieho reaktora, rok riešenia 2009, riešiteľ
 • Novácke chemické závody, a.s. – aktualizácia bezpečnostnej správy po zmenách vykonaných na určených prevádzkach, riešené v roku 2010, riešiteľ

Publikačná aktivitaNajvýznamnejšie publikácie:
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničí
 
Publikácie v zahraničných CC časopisoch

Publikácie v domácich CC časopisoch

 • 1. Švandová, Z., Markoš, J. and Jelemenský, Ľ., HAZOP analysis of CSTR with the Use of Mathematical Modelling, Chemical Papers 59(6b): 464-468 (2005)
 • 2. Švandová, Z., Markoš, J. and Jelemenský, Ľ., Multiple Steady States in a CSTR with Total Condenser: Comparison of Equilibrium and Nonequilibrium Models, Chemical Papers 60 (6): 432-440 (2006), DOI: 10.2478/s11696-006-0079-8
 • 3. Švandová, Z., Markoš, J. and Jelemenský, Ľ., Influence of the Reactive Distillation Column Configuration on its Performance, a Computational Study, Chemical papers 62 (1): 58–64 (2008), DOI: 10.2478/s11696-007-0079-3
 • 4. Labovský, J., Švandová, Z., Markoš, J. and Ľ. Jelemenský, HAZOP Study of a Fix Bed Reactor for MTBE Synthesis Using the Dynamic Approach, Chemical Papers 62 (1): 51–57 (2008), DOI: 10.2478/s11696-007-0078-4
 • 5. Kotora M., Švandová Z., Markoš J., A three-phase nonequilibrium model for catalytic distillation, Chemical Papers 63 (2): 197-204 (2009),  DOI: 10.2478/s11696-009-0004-z
 • 6. Mihaľ M., Švandová Z., Markoš J., Steady state and dynamic simulation of a hybrid reactive separation process,  Chemical Papers 64 (2) 193–202 (2010), DOI: 10.2478/s11696-009-0110-y
 • 7. Švandová, Z., Markoš J.,Theoretical study on transesterification in a combined process consisting of a reactive distillation column and a pervaporation unit, Chemical Papers 65 (2): 167–176 (2011), DOI: 10.2478/s11696-010-0098-3
 • 8. Labovská, Z., Steltenpohl, P., Graczová, E., Extractive distillation modeling of the ternary system 2-methoxy-2-methylpropane-methanol-butan-1-ol, Chemical Papers 66 (6): 556-565 (2012), DOI: 10.2478/s11696-012-0138-2
 • 9. Šulgan, B., Labovská, Z., Markoš, J., Production of 2-phenylethyl acetate via reactive distillation, Chemical Papers volume 74, pages 2341–2356 (2020), https://doi.org/10.1007/s11696-020-01082-9
Publikácie v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • 1. Danko, M., Janošovský, J., Labovský, J., Labovská, Z., Jelemenský,  Ľ., Use of LOPA Concept to Support Automated Simulation-Based HAZOP Study. In Chemical Engineering Transactions. Vol. 67, (2018), s. 283-288. ISSN 2283-9216. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85054067472;
 • 2. Danko, M., Janošovský, J., Labovský, J., Labovská, Z., Jelemenský,  Ľ., Use of LOPA and HAZOP concepts for complex automated hazard identification. In Chemical Engineering Transactions (2019) - v tlači
Publikácie v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • 1. Danko, M., Labovský, J., Janošovský, J., Labovská, Z.(20%), Jelemenský, Ľ., Utilization of parallel computing in chemical engineering. Acta Chimica Slovaca, 8. s. 146--151, (2015)
 • 2. Labovská, Z., Labovský, J., Estimation of Thermal Effects on Receptor from Pool Fires. Acta Chimica Slovaca, 9. s. 169--179, (2016)
Vedecké práce v ostatných domácich časopicoch 

Publikácie v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 

 • 1. Švandová, Z., Labovský, J., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Impact of mathematical model selection on prediction of steady state and dynamic behaviour of a reactive distillation column, Computer Aided Chemical Engineering, Vol. 24, Editors: V. Plesu and P.S. Agachi, ISBN 987-0-444-53157-5, Elsevier, Amsterdam, 2007, pp. 1235 – 1240;
 • 2. Labovský, J. Labovská, Z., Danko, M., Janošovský, J., Jelemenský, Ľ., Smart software framework for the prediction of accidents consequences in process industries, Computer Aided Process Engineering: Part A. s.l.: Elsevier B.V., 2017, s. 583-588. ISBN 978-0-444-64080-2.
 

 

English