Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Prof. Ing. Jozef Markoš DrSc.

 • člen Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI)
 • od roku 2007 predseda republikového výboru SSCHI
 • od r. 1998 Delegát SSCHI vo Working Party "Chemical Reaction Engineering" pri Európskej federácii Chemického Inžinierstva
 • od 2002 predseda organizačného výboru a predseda programového výboru 25. až 39. medzinárodnej konferencie SSCHI,
 • od 1998 do 2012, editor zborníkov z medzinárodných konferencií SSCHI
 • člen organizačného výboru 2. medzinárodnej konferencie ISSHAC´95 "Effects of surface heterogeneity in adsorption and catalysis on solids", Zakopané - Levoča, september 1995
 • predseda odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore "Chemické inžinierstvo"

Kontakt:
Kancelária: D-3131
tel: +421 (0)2 59325 259
fax:
email: jozef.markos@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------

1 Ročník:0 Krúžok:nezadane Miesnosť:nezadane
2 Ročník:0 Krúžok:nezadane Miesnosť:nezadane


Vzdelanie
 • 1981: ukončené štúdium s vyznamenaním na CHTF SVŠT v Bratislave, odbor organická technológia, udelený titul Ing. Téma diplomovej práce "Kinetika hydrogenácie benzénu".
 • 1985: obhájená kandidátska dizertačná práca na Katedre organickej technológie CHTF SVŠT v Bratislave, udelený titul "kandidát technických vied", CSc. (PhD). Téma dizertačnej práce "Modelovanie katalytických reaktorov s dezaktiváciou katalyzátora".
 • 1987: ukončené 5 semestrálne postgraduálne štúdium "Syntéza technologických celkov" na Katedre organickej technológie VŠCHT v Prahe.
 • 1987: ukončené dvojsemestrálne štúdium "Základy vysokoškolskej pedagogiky" na Ústave rozvoja vysokých škôl MŠ SR.
 • 1998: menovaný docentom pre odbor "Chemické inžinierstvo a riadenie procesov", habilitačná práca "Modelovanie viacfázových reaktorov".
 • 2003: odborná príprava k Zákonu 261/2003 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií s vykonanou skúškou na MŽP a získanie osvedčenia "špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií"
 • 2004: obhájená doktorská dizertačná práca "Modelovanie chemických reaktorov", získanie vedeckej hodnosti "doktor technických vied", DrSc.
 • 2005: menovaný profesorom v odbore "Chemické inžinierstvo a riadenie procesov"

Kariéra
 • 1982-1984: interný ašpirant na Katedre organickej technológie CHTF SVŠT v Bratislave
 • 1984-1991: odborný asistent na Katedre organickej technológie CHTF SVŠT v Bratislave
 • 1992-1994: výskumný pracovník v "Center for Advenced Studies, Research and Development in Sardinia, (C.R.S.4), Cagliari, Taliansko, pod vedením Prof. Massima Morbidelliho.
 • jún 1994 - november 1995: výskumný pracovník v Laboratóriu reaktorového inžinierstva (LRI) pri CL CHTF STU v Bratislave
 • 1995: výskumný pracovník Katedry chemického a biochemického inžinierstva CHTF STU
 • 1998: docent na Katedre chemického a biochemického inžinierstva CHTF STU
 • 2005: profesor na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva

Výskum člen výskumnej skupiny: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
 • modelovanie katalytických reaktorov s pevnou vrstvou katalyzátora, s dezaktiváciou katalyzátora,
 • modelovanie nekatalytických reakcií plyn - tuhá fáza,
 • určovanie parametrov matematických modelov chemických reaktorov,
 • simulácia a modelovanie reaktorov s ionomeničmi na separáciu amínokyselín,
 • simulácia a modelovanie reaktorov kvapalina - plyn, simulácia a modelovanie air - lift bioreaktorov,
 • modelovanie zariadení reaktívnej separácie výskum pre priemysel: návrh chemických reaktorov, ich optimalizácia, kinetické štúdie,
 • identifikácia nebezpečenstva zariadení chemickej technológie, bezpečnostná analýza chemických reaktorov
 • experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov bioreaktor - membránová separácia

Štipendiá a Pozvania
 • 1991: štipendium talianskej firmy SARAS, S.p.A. a mobilitný grant v rámci projektu TEMPUS JEP 1125/91 "Chemical Reaction Engineering", umožňujúci jednoročný pobyt vo výskumnej skupine Prof. M. Morbidelliho na Univerzite v Caglairi, Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali, Facoltá di Ingegneria, Taliansko.
 • júl 1995: mesačný pobyt v ústave C.R.S.4., Cagliari, Taliansko na pozvania Prof. M. Morbidelliho a čiastočne na Univerzite v Cagliari (Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali) na pozvanie Prof. G. Tolu.
 • marec 2001: mesačný pobyt na Univerzite v Morelii, Michoacán, Mexico, prednáškový kurz "Noncatalytic Solid - Fluid Reactions" pre študentov Fakulty chemického inžinierstva v rozsahu 20h

Granty a projekty
 • Grant VEGA 1/4214/97 „Modelovanie kinetiky heterogénnych reakcií plyn - tuhá fáza pri ekologizácii a zvyšovaní bezpečnosti chemických výrob“, roky riešenia 1997 - 1999.
 • Grant COPERNICUS IC15-CT98-0904 „Modelling and design of multiphase bubble - bed reactors for advanced food industries technologies, roky riešenia 1998 - 2000, partneri Aston University, Birmingham, UK, Ústav chemických procesu ČAV, Praha, ČR, University of Minho, Braga, Portugalsko
 • Grant VEGA 1/7351/20  „Matematické e experimentálne modelovanie horenia uhlia s cieľom jeho maximálneho energetického využitia a zníženia emisií oxidu siričitého“, roky riešenia 2000 – 2002
 • Grant ERASMUS/2001/14 – mobilitný grant v rámci programu SOCRATES – dvojtýždňový prednáškový pobyt na Katedre biologického inžinierstva, Universidade do Minho, Braga, Portugalsko
 • Grant VEGA 1/0064/03 „Mechanizmus horenia častice uhlia v prostredí s nízkou koncentráciou kyslíka“ na roky riešenia 2003-2005
 • GRANT APVT–20–000804 „Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reaktívnej destilácie v chemickom priemysle“, na roky riešenia 2005 – 2007
 • GRANT VEGA 1/3579/06 „Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v airlift bioreaktore, 2006 – 2008
 • GRANT APVV LPP-0181-06 „Modelovanie procesov reaktívnej separácie“, XI. 2006 – X. 2009
 • GRANT APVV-0518-07 „Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín“, VII. 2008 – XII. 2010 (Liaxx Biotech, s.r.o., Bratislava)
 • GRANT VEGA 1/0526/10 „Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne – separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít“, roky riešenia 2010 – 2011
 • GRANT VEGA 1/0866/12 „Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor – membránové separácie, roky riešenia:2012 – 2015
 • GRANT APVV-0656-11 „Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch“, júl 2012 – december 2015, (s Axxence Slovakia, spol. s r.o.)
   

Publikačná aktivita

80 článkov v CC časopisoch, 30 článkov v domácich odborných časopisoch, 70príspevkov v zborníkoch z medzinárodných konferencií, 20 príspevkov v zborníkoch z domácich konferencií, editor 16 zborníkov z medzinárodných konferencií a seminárov, 50 prednášonk na medzinárodných konferenciách a seminároch

Najvýznamnejšie publikácie:
 • Sikula, I., Markoš, J., Modeling of Enzymatic Reaction in an Airlift Reactor using an Axial Dispersion Mode, Chemical Papers, 62 (1), (2008), 10 – 17, doi: 10.2478/s11696-007-0073-9
 • Labovský, J., Švandová, Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., HAZOP study of a fixed bed reactor for MTBE synthesis using the dynamic approach, Chemical Papers, Chemical Papers, 62 (1), (2008), 51 – 57, doi: 10.2478/s11696-007-0078-4
 • Kotora, M., Švandová, Z., Markoš, J., Three phase nonequilibrium model for catalytic distillation, Chemical Papers, 63, (2009), 197 – 204, DOI: 10.2478/s11696-009-0004-z
 • Mihaľ, M., Švandová, Z., Markoš, J., Steady state and dynamic simulation of a hybrid reactive separation process, Chemical Papers, 64, (2010), 193 - 202, DOI: 10.2478/s11696-009-0110-y
 • Mihaľ, M., Markoš, J., Štefuca, V., Membrane extraction of 1-phenylethanol from fermentation solution, Chemical Papers, 65, (2011), 156 – 166, doi: 10.2478/s11696 – 010 – 0096 – 5
 • Švandová, Z., Markoš, J., Theoretical study on transesterification in combined process consisting of reactive distillation column and a pervaporation unit, Chemical Papers, 65, (2011), 167 – 176, doi: 10.2478/s11696 – 010 – 0098 - 3
 • Sláva, J., Švandová, Z., Markoš, J., Modelling of reactive separations including fast chemical reactions in CSTR, Chemical Engineering Journal, 139, (2008), 517 – 522, doi: 10.1016/j.cej.2007.08.025
 • Švandová, Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Impact of Mass Transfer Coefficient Correlations on Prediction of Reactive Distillation Column Behaviour , Chemical Engineering Journal, 140, (2008), 381 – 390, doi: 10.1016/j.cej.2007.10.022
 • Švandová, Z., Markoš, J., Jelemenský, Ľ., Impact of mathematical model selection on prediction of steady state and dynamic behaviour of a reactive distillation column,  Computers and Chemical Engineering, 33, (2009), 788 – 793, doi:10.1016/j.compchemeng.2008.07.004
 • Sláva, J., Jelemenský, Ľ., Markoš, J., Numerical algorithm for modeling of reactive separation column with fast chemical reaction, Chemical Engineering Journal, 150 (2009), 252 – 260, doi: 10.1016/j.cej.2009.03.006
 • Gašparovič, L., Labovský, J., Markoš, J. and Jelemenský, Ľ., Calculation of kinetic parameters of the thermal decomposition of wood by distributed activation energy model (DAEM), Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 26 (1), 2012, 45 – 53
 • Mihaľ, M., Vereš, R., Markoš, J., Investigation of 2-phenylethanol production in fed – batch hybrid bioreactor: Membrane extraction and microfiltration, Separation and Purification Technology, 95, (2012), 126 – 135, doi: 10.1016/j.seppur.2012.04.03
 • Mihaľ, M., Vereš, R., Markoš, J., Štefuca, V., Intensification of 2-phenylethanol production in fed – bed hybrid bioreactor: Biotransformation and simulation, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 57-58, (2012), 75 – 85, doi: 10.1016/j.cep.2012.03.006
 • Mihaľ, M., Markoš, J., Annus, J., Štefuca, V., Intensification of 1-phenylethanol production by periodical membrane extraction of the product from fermentation broth, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2012, (87), 1017 – 1026, doi: 10.1002/jctb.3725

 

English