Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
       Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Doc. Ing. Jozef Dudáš PhD.


Kontakt:
Kancelária: 3133
tel: +421 (0)2 59325
fax:
email: jozef.dudas@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------

1 Ročník:0 Krúžok:nezadane Miesnosť:nezadane

 

CHEMICKÉ INŽINIERSTVO II
 
Destilácia
Fázová rovnováha kvapalina – para binárnych zmesí. Analytické vyjadrenie a grafické znázornenie. Relatívna prchavosť.
Jednoduchá rovnovážna destilácia. Diferenciálna destilácia, parciálna kondenzácia.
Destilácia v prúde destilačného média.
 
Rektifikácia
Princíp nepretržitej rektifikácie, schéma zariadenia so stupňovitým kontaktom fáz. Teoretický stupeň, zmena zloženia parnej a kvapalnej fázy v T-x,y diagrame. Materiálová a tepelná bilancia etáže. Činnosť nástrekovej etáže. Molové prietoky pár a kvapaliny v obohacovacej a ochudobňovacej časti kolóny. Odvodenie a grafické znázornenie q-priamky. Grafický výpočet PTE. Vplyv refluxného pomeru na činnosť rektifikačnej kolóny. Spôsoby vytvárania spätného toku.
Účinnosť etáže, účinnosť kolóny, PSE.
Tepelná bilancia rektifikačnej kolóny, spotreba ohrevného a chladiaceho média, integrácia tepla.
Typy a konštrukcie rektifikačných kolón.
Diferenciálna rektifikácia, schéma, opis činnosti pri konštantnom zložení destilátu a pri konštantnom R.
Azeotropická a extrakčná rektifikácia.
 
Extrakcia
Rovnovážne diagramy. Miešanie dvoch kvapalných zmesí v pravouhlom trojuholníkovom diagrame. Výber extrakčného činidla.
Extrakcia so stupňovitým kontaktom fáz: Jednostupňová extrakcia, viacstupňová extrakcia s postupným pridávaním extrakčného činidla.
Protiprúdová extrakcia.
Extrakčné zariadenia.
 
Teória prestupu látky
Rýchlosť prestupu látky v nehybnej a laminárne prúdiacej vrstve. Molekulová difúzia v plynoch a kvapalinách. Jednorozmerný transport látky - dvojsmerná a jednosmerná difúzia zložky v prítomnosti inertnej zložky. Transport látky v laminárne a turbulentne prúdiacich fázach.
Parciálne koeficienty prestupu látky vo fáze. Úhrnné koeficienty prestupu látky medzi fázami. Odvodenie a grafické znázornenie.
 
Absorpcia
Rovnováha pri absorpcii. Prestup látky pri absorpcii.
Materiálová bilancia súprudovej a protiprúdovej absorpcie.
Viackolónová absorpcia.
Návrhové výpočty absorpčných etážových a náplňových kolón
Absorpčné kolóny a zariadenia.
Desorpcia.
 
Úprava vzduchu a chladenie vody
Vlastnosti a charakteristiky systému vzduch – vodná para. Stavový diagram vlhkého vzduchu.
Zmiešavanie dvoch prúdov vzduchu. Ohrev a chladenie vzduchu. Vlhčenie a sušenie vzduchu. Adiabatické vlhčenie vzduchu odparovaním vody pri teplotách nižších ako bod varu vody, adiabatická saturačná teplota.
 
 
Literatúra
Dojčanský J., Longauer J.: Chemické inžinierstvo II. Vydavateľstvo Malé Centrum, Bratislava 2000.
 
V Bratislave 18.5. 2009                                 
 

Prednášky na stiahnutie:
Prednáška z hydrauliky

Prednášky z prestupu tepla

 

 

 

 


Vzdelanie

 

1968 – 1972    Stredná priemyselná škola chemická v Banskej Štiavnici
1972 – 1977    Chemickotechnologická fakulta, SVŠT, Katedra procesov a zariadení chemickej technológie, študijný odbor - Chemické inžinierstvo, Ing.
1978 – 1984    Chemickotechnologická fakulta, SVŠT, Katedra chemického a biochemického inžinierstva, vedecká výchova, CSc. (PhD.).
1978 – 1997    Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Chemickotechnologická fakulta) STU, Katedra chemického a biochemického inžinierstva
1989                Chemické inžinierstvo - docent
2002                Divisional Fellow (od 2002), Council of Scientific and Industrial Research, Juhoafrická republika
 

Kariéra

 

Asistent (1978) Katedra chemického inžinierstva, CHTF STU Bratislava
Odborný asistent  (1980) Katedra chemického inžinierstva, CHTF STU Bratislava
Docent  (1989) Katedra chemického inžinierstva, CHTF STU Bratislava
Chief Process Development Engineer (1997-1999), Research and Development Department  AECI Ltd. Juhoafrická republika
Technical Specialist, Reaction Engineering (1999 - 2005), Council of Scientific and Industrial Research, Juhoafrická republika
Principal Researcher/ Research Group Leader (2005-2008), Council of Scientific and Industrial Research, Juhoafrická republika
Docent, (od 2008), Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT, STU, Bratislava

člen výskumnej skupiny: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Publikačná aktivitaNajvýznamnejšie publikácie:

 

Dudas J., Barkhuysen M.: The development of a Safe Oxidation ReactorTM for liquid phase oxidation with molecular oxygen: design and scale-up, Chemical Technology, December 2002
 
J Dudas, J Hanika, J Lepuru, M Barkhuysen: Thymol hydrogenation in bench scale trickle bed reactor, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ) 19 (3), 255-262 (2005).
 
J Dudas, C J Parkinson, V Cukan, T B Chokwe: Design and Scale Up of a Hazardous Oxidation of an Alifatic Alcohol Using Hydrogen Peroxide
Organic Process Research and Development Vol 9, No 6, 976 (2005)
 
S R Buddoo, N Siyakatshana, B Zeelie., J Dudas.; Reaction kinetics and mathematical modelling of the pyrolysis of 2-pinanol in tubular and microreactor, Chemical Engineering and Processing, 48 (2009)1419-1426
 
J Dudas, J Hanika.: Design, Scale up and Safe Piloting of Thymol Hydrogenation and Menthol Racemisation, Chemical Engineering Research and Design, 8 7 ( 2 0 0 9 ) 83–90
English