Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
RNDr. Mária Foldesová

 • člen Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Kontakt:
Kancelária: 728
tel: +421 (0)2 59325 232
fax:
email: maria.foldesova@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1968 PFUK (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
 • 1977 titul RNDr.

Kariéra
 • 1968-1970 PCHZ Žilina, podnikový výskum
 • 1970-1977 Katedra rádiochémie a radiačnej chémie SVŠT Bratislava
 • 1977-1992 Katedra chemickej fyziky STU Bratislava
 • od roku 1992 Katedra chémie a technológie životného prostredia, po zlúčení Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho inžinierstva STU Bratislava. Výskumný pracovník v oblasti rádiochémie a rádioekológie.

Výskum člen výskumnej skupiny: Zneškodňovanie chemických odpadov a hodnotenie environmentálneho rizika
 • Štúdium štruktúry a sorpčných vlastností prírodných a chemicky modifikovaných sorbentov (zeolit, mordenit, zeminy, syntetické sorbenty)fyzikálno-chemickými metódami s dôrazom na rádioindikátorovú metódu, ktorá využíva rádionuklidy ako indikátory
 • - štúdium radiačnej stability materiálov používaných v exponovaných oblastiach životného prostredia (jadrové elektrárne, pracoviská s rádionuklidmi a pod.)Publikačná aktivitaNajvýznamnejšie publikácie:
 • 1. Főldesová M., Dillinger P., Lukáč P.: Štúdium sorpčných vlastností prírodných ionexov rádioindikátorovou metódou, Odb. seminár Prírodné a syntetické zeolity-súčasný stav poznatkov z výskumu a aplikácií na Slovensku, FChPT STU Bratislava, 13.2.2003
 • 2. Lukáč P., Főldesová M. : Imobilizácia niektorých rádionuklidov zeolitmi a ich solidifikácia špeciálnou cementovou zmesou, Ropa, uhlie, plyn a petrochémia, 45(1-2), 64-67, 2003
 • 3. Tőlgyessy J., Harangozó M., Dillinger P., Tomeček O., Főldesová M.: Vývoj, stav a perspektívy nukleárnej analytickej chémie a rádioekológie v Slovenskej republike, Acta Universitatis Matthiae Belii, Séria Dejiny vied a techniky, No.1, 109-118, 2003
 • 4. Főldesová M., Dillinger P., Lukáč P., Svetík Š. : Vplyv kalcinácie a chemickej modifikácie na štruktúru prírodných zeolitov, Booklet of XVI. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry TERMANAL 2003, PO-6, Stará Lesná, SR, október 2003
 • 5. Lukáč P., Főldesová M., Dillinger P., Svetík Š. : Zmeny sorpčných vlastností prírodných a chemicky modifikovaných zeolitov spôsobené teplotou a vysokoenergetickým žiarením, Booklet of XVI. Conference on Thermal Analysis and Calorimetry TERMANAL 2003, PO-11, Stará Lesná, SR, október 2003
 • 6. Tölgyessy J., Dillinger P., Harangozó M., Földesová M., Rácz L.: Príspevok k využitiu neutrónového žiarenia z rádionuklidových neutrónových zdrojov v environmentálnej chemickej analýze, Acta Universitatis Matthiae Belii, séria chémia, No. 7, 17-21, 2003
 • 7. Tölgyessy J., Piatrik M., Földesová M., Dillinger P., Harangozó M.: Radiačná kompozičná modifikácia anorganických a organických tuhých odpadov, Acta Universitatis Matthiae Belii, séria chémia, No. 7, 22-28, 2003
 • 8. Tőlgyessy J., Főldesová M., Dillinger P., Harangozó M., Tomeček O.: Krátka história radiačnej chémie v Slovenskej republike, Acta Universitatis Matthiae Belii, Séria Dejiny vied a techniky, No.2, Banská Bystrica, 2004
 • 9. Tölgyessy J., Harangozó M., Dillinger P., Tomeček O., Földesová M.: Vývoj, stav a perspektívy nukleárnej analytickej chémie a rádioekológie v Slovenskej republike, Acta Universitatis Matthiae Belii, séria Dejiny vied a techniky, v tlači
 • 10. Földesová M., Dillinger P., Lukáč P.: Štúdium sorpčných a desorpčných vlastností prírodných a chemicky modifikovaných ionexov, Zborník konferencie VI. Banskoštiavnické dni 2004, 6-8.10.2004
 • 11. Főldesová M., Dillinger P.: Vplyv konkurenčných prvkov na sorpciu Co a Cs zeolitmi, odborný seminár „Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku“, 14.6.2005, FCHPT STU, Bratislava
 • 12. Főldesová M., Dillinger P.: Rádioindikátorové štúdium sorpcie zmesi katiónov, konferencia VII. Banskoštiavnické dni 2005, 5-7.10.2005, Banská Štiavnica
 • 13. Főldesová M., Dillinger P.: Zeolit – možná náhrada silikagélu pri spektrofotometrickom stanovení uránu?, konferencia VII. Banskoštiavnické dni 2005, 5-7.10.2005, Banská Štiavnica
 • 14. Lukáč P., Főldesová M., Svetík Š.: Synergistic effect of chemical and thermical treatment on the structure and sorption properties of natural and chemically modified Slovak zeolite, Petroleum and Coal, Vol. 47, 2005-Issue 1 (www.vurup.sk)
 • 15. Főldesová M., Hudec P., Dillinger P., Holá O.: Štúdium povrchov prírodného a chemicky modifikovaného klinoptilolitu, Zborník príspevkov 26. konf. Priemyselná toxikológia, 23-25.5.2006 Piešťany, 213-218, ISSN 1335-3160, ISBN 80-227-2411-4
 • 16. Főldesová M., Hudec P., Dillinger P., Priesolová S.: Štúdium povrchov prírodných sorbentov fyzikálnou adsorpciou dusíka, zaslané do Zborníka konferencie Banskoštiavnické dni 06, august 2006
 • 17. Főldesová M., Hudec P.: Štúdium povrchových vlastností slovenského prírodného zeolitu-klinoptilolitu fyzikálnou adsorpciou dusíka, Petroleum and Coal 49(1), 34-40 (2007), www.vurup.sk/pc)
 • 18. Főldesová M., Hudec P., Dillinger P.: Chemically modified zeolites:surfaces and interaction with Cs and Co, Petroleum and Coal 49(2), 63-66 (2007), www. vurup.sk/pc
 • 19. Holá O., Žilinská D., Ujhelyiová A., Főldesová
English