Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Prof. Ing. Igor Bodík CSc.

člen redakčnej rady časopisu Vodní hospodářství (CZ) člen International Water Association (GB) predseda výboru Asociácie čistiarenských expertov SR člen predsedníctva Global Water Partnership Slovakia


Kontakt:
Kancelária: 746
tel: +421 (0)2 59325 384
fax: +421 (0)2 5249 5243
email: igor.bodik@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1985 - Ing. v odbore Technológia vody, Katedra chémie a technológie životného prostredia CHTF SVŠT Bratislava
 • 1993 - PhD. v odbore Chémia a technológia životného prostredia,Katedra chémie a technológie životného prostredia FCHPT STU Bratislava

Kariéra
 • 1985 - 1990 Ústav Biotechnológie SVŠT Bratislava
 • 1990 - 1991 Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen
 • 1991 - Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FChPT STU Bratislava

Výskum člen výskumnej skupiny: Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
 • biologické procesy čistenia odpadových vôd s membránovou filtráciou
 • biologické procesy čistenia odpadových vôd s odtraňovaním dusíka a fosforu
 • intenzifikácia denitrifikácie s využitím externých (odpadových) zdrojov uhlíka
 • čistenie odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia
 • anaeróbna fermentácia organických odpadov

Medzinárodné projekty
 • Vytvorenie centra excelentnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (SK00023 Norwegian Financial Mechanisms) - zodpovedný riešiteľ
 • Sustainable sanitation in Central and Eastern Europe - vedúci medzinárodnej expertnej skupiny v Global Water Partnerschip

Národné projekty

 • Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo Šaľa (Projekt APVV 0144-07 - vedúci projektu)
 • Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov (Projekt APVV - LPP - 0019-09 - vedúci projektu)
 • Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja energie (Projekt APVV - VMSP-P-0101-09 vedúci projektu za FCHPT)
 • Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu a odstraňovania nutrientov z odpadových vôd (Projekt VEGA 1/0145/08 - zástupca vedúceho projektu)
 • Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou (Projekt APVV 0417-07 - zástupca vedúceho projektu)
 • Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov (Projekt VEGA 1/1382/04 - riešiteľ)


Publikačná aktivita

35 článkov v CC časopisoch, 37 článkov v recenzovaných CA časopisoch, 34 článkov v iných recenzovaných časopisoch, 165 prednášok a postrov na domácich a zahraničných konferenciách, 15 prác v monografiách a monografických štúdiach

English