Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ľudia
 
      Ľudia
Skip Navigation Links
Pedagogickí pracovníci
Výskumní pracovníci
Technickí pracovníci
Doktorandi
Externí doktorandi
Prof. Ing. Miloslav Drtil CSc.

 • asistent dekana FCHPT pre zahraničné styky a mobility učiteľov a študentov
 • člen výboru a do roku 2012 predseda Asociácie čistiarenských expertov SR
 • člen odborných komisií pri MŽP SR pre prípravu legislatívnych predpisov v oblasti ochrany vôd (Nariadenie vlády SR č. 492/2002, Nariadenie vlády SR č. 296/2005, metodický pokyn k Nariadeniu vlády SR č. 296/2005)
 • člen odbornej komisie pre STN 75 6401 Mestské ČOV
 • člen odborných komisií pre spracovanie EU projektov ISPA a kohéznych fondov

Kontakt:
Kancelária: 727
tel: +421 (0)2 59325 234
fax: +421 (0)2 52495243
email: miloslav.drtil@stuba.sk

Rozvrh hodín
78910111213141516171819
P-------------
U-------------
S-------------
Š-------------
P-------------Vzdelanie
 • 1983 Ing. v odbore Technológia vody, CHTF SVŠT Bratislava
 • 1991 PhD. v odbore Chémia a technológia životného prostredia, CHTF SVŠT Bratislava
 • 2001 Doc. v odbore Chémia a technológia životného prostredia, FCHPT STU Bratislava
 • 2011 Prof. v odbore Chemické technológie FCHPT STU Bratislava

Kariéra
 • 1983-1987 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Poprad (technológ pre úpravu a čistenie vôd, vedúci ČOV Poprad)
 • 1987-2002 Katedra chémie a technológie životného prostredia CHTF SVŠT Bratislava
 • 2002-2003 Vahostav Cybarco Join Venture Cyprus (vedúci ČOV Paralimni Ayia Nappa)
 • 2003 doteraz Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava

Výskum člen výskumnej skupiny: Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
 • čistenie odpadových vôd (mestských a priemyselných)
 • čistenie odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov
 • úprava vôd
 • spracovanie kalov
 • navrhovanie čistiarní odpadových vôd
 • analýza vôd, odpadových vôd a kalov
 • hydrochémia

Výučba

Technologický project
Laboratórne cvičenia odboru


Spolupráca s praxou

viac ako 80 výskumných správ viac ako 30 technologických návrhov mestských a priemyselných ČOV v SR optimalizácia prevádzky viac ako 20 mestských a priemyselných ČOV v SR


Publikačná aktivita

viac ako 40 pôvodných článkov v CC časopisoch, 80 pôvodných článkov v ostatných odborných časopisoch, viac ako 75 článkov v zborníkoch z medzinárodných konferencií, viac ako 150 článkov v zborníkoch z domácich konferencií, 5 patentov, 1 monografia, 4 VŠ učebnice a 7 skrípt pre FCHPT, 2 učebné texty k akreditovanému internetovému dištančnému kurzu, viac ako 190 SCI citácií

Najvýznamnejšie publikácie:
 • DRTIL,M. - NÉMETH,P. - BODÍK,I.: Kinetic constants of nitrification, Wat.Res. 27, 1993, 35 - 39
 • DRTIL,M. - BODÍK,I. - NÉMETH,P.: Regeneration of activated sludge under oxic and anoxic conditions, Wat.Res. 27, 1993, 897-901
 • DRTIL,M. - NÉMETH,P. - KUCMAN,K. - BODÍK,I. - KAŠPEREK,V.: Acidobasic balances in the course of heterotrophic denitrification, Wat.Res. 29, 1995, 1353 - 1360
 • DRTIL,M.-BODÍK,I.-TÖLGYESSY,J.: Influence of combined suspended and fixed-film biomass in anoxic reactor on nitrification denitrification process. Water Science and Technology, 25, 5, 1992, 403 – 408
 • DRTIL,M. - NÉMETH,P. - BUDAY,J.- BODÍK,I. - HUTNAN,M.: Regulation of denitrification using continually measured ORP and pH Signal, Chemical Papers, 53/1, 75 - 81 (1999)
 • BUDAY, J. - DRTIL,M. - HUTNAN,M. - DERCO,J.: Substrate and product inhibition of nitrification, Chemical Papers, 53/6, 379 - 383 (1999)
 • BUDAY,J. - HALÁSZ,L. - DRTIL,M. - BODÍK,I. - NÉMETH,P. - BUDAY,M.: Nitrogen removal from wastewater of the chemical company Duslo, Water Science and Technology, 41, 9, 259 - 264 (2000)
 • DRTIL,M. - NÉMETH, P. - BODÍK,I.: Určovanie kinetických konštánt nitrifikácie upravenou respirometrickou metódou, Vodní hosp. 41, 8, 1991, 294-298
 • DRTIL,M. - FRANK,V. - BODÍK,I. - TÖLGYESSY,J.:Simultánna denitrifikácia v aktivácii so suspendovanou a nárastovou biomasou, Vodní hosp. 41, 10, 1991, 371-375
 • DRTIL,M. - HUTŇAN,M. - JENÍČEK,P. - JARABINSKÝ,V.: Granulácia anaeróbnej biomasy v UASB reaktoroch, Vodní hosp. 41, 12, 1991, 440-445
 • DRTIL,M. - BODÍK,I.: Chemické zrážanie fosforu, Vodní hosp. 43, 9, 1993, 7 – 10
 • KRATOCHVÍL,K. - DRTIL, M. - HUTŇAN,M. - BILANIN,M. - DERCO, J. - FARGAŠOVÁ, A.: Charakteristika granulovaného denitrifikačného kalu, Vodní hosp. 47, 2, 1997, 23 – 26
 • DRTIL, M. - HUTŇAN, M.: Reálne účinnosti a vybrané prevádzkové náklady pri odstraňovaní nutrientov, Vodní hospodářství 56, 3, 2006, 76 – 78
 • HUTŇAN, M. - DRTIL, M. - VALACH, J. - MICO, Š.: Nábeh a skúšobná prevádzka COV v Považskom cukrovare T.Teplá, Listy cukrovarnické a reparské, 114, 7/8, 1998, 204-210
 • HUTŇAN, M. - DRTIL, M.- MRAFKOVÁ, L. - DERCO, J. - BUDAY, J.: Comparison of startup and anaerobic wastewater treatment in UASB, hybrid and baffled reactor, Bioprocess Engineering, 21/5, 43
 • PAGÁČOVÁ, P. – GALBOVÁ, K. – DRTIL, M. – JONATOVÁ,I: Denitrification in USB reactor with granulated biomass, Bioresource Technology, 101/1, 2009, 150-156
 • DRTIL, M.: Porovnanie výpočtu vybraných parametrov mestských ČOV s odstraňovaním nutrientov podľa STN (ČSN) a DWA, Vodní hospodářství 61, 2/2011, 50 – 53
English