Novinky


Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava
Vás pozýva
 na odborný seminár

Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie

usporiadaný v rámci projektu SK0023 „Vytvorenie centra excelentnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Radlinského 9, Bratislava
21. január 2009


Program konferencie, organizačné pokyny, záväzná prihláška a ďalšie informácie nájdete v obežníku, ktorý je možné stiahnuť tu.