Podujatia, konferencie


12th world congress on anaerobic digestion, Guadalajara, Mexiko, 31.10-4.11.2010

Od 31.10 do 4.11 2010 sa konala v Guadalajare, Mexiku ďalšia veľká udalosť anaeróbnej komunity: 12. Svetový kongres o anaeróbnej fermentácii. Cieľom bolo preskúmať hranice a aplikácie anaeróbnej fermentácie pre energetickú udržateľnosť planéty. Motto konferencie bolo "anaeróbna fermentácia: Voda a energia pre svet“. Vzhľadom k tradičnej vysokej technickej a vedeckej úrovni kongresu ako aj pre turistické atrakcie, ktoré Jalisco a Mexiko ponúka, sa očakávalo okolo 700 delegátov z celého sveta. Guadalajara, hlavného mesta štátu Jalisco, je druhým najväčším mestom v krajine a tiež kolískou Mariachi a Tequila, dvoch symbolov Mexika. Konferencia bola ideálne fórum pre predloženie nedávnych pokrokov v danej oblasti. Na konferencii boli prítomný mnohí svetovo-renomovaní odborníci, ako aj zástupcovia verejného a súkromného sektora. Okrem toho boli na konferencii komerční vystavovatelia, ktorí predstavovali svoje najnovšie produkty. Program zahŕňal plenárne prezentácie uznávaných špecialistov na relevantné témy, množstvo odborných prednášok, workshopov a panelových diskusií. Súčasťou konferencie bola aj návšteva priemyselnej ČOV a továrne na tequilu s anaeróbnym čistením odpadových vôd a následnou produkciou bioplynu.
37.medzinárodná konferencia SSCHE 24-28.5.2010

Medzinárodná konferencia SSCHE 2010 sa uskutočnila v dňoch 24.-28. mája 2010 v Tatranských Matliaroch. Na konferencii účastníci spolu predniesli viac ako 70 prednášiek a takmer 200 posterov. Významnou časťou konferencie bola sekcia Obnoviteľné zdroje energie – Renewable Energy Sources, kde boli prezentované skúsenosti a poznatky zo získavania energie z obnoviteľných zdrojov. Konferencia bola taktiež dôležitá pre nadviazanie nových kontaktov s odborníkmi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a produkcie bioplynu.

Zobraziť fotogalériu
Texty príspevkov:      
Postre:  Nordic Biogas Conference, Oslo, Nórsko, 9.-13.3. 2010

V dňoch 9.-13.3.2010 sa konala konferencia s medzinárodnou účasťou „Nordic Biogas Conference“ v Osle v Nórsku. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 320 odborníkov zo 17 krajín. Medzinárodná konferencia Nordic Biogas Conference sa zaoberala všetkými aspektmi procesov výroby bioplynu, jeho čistenia a úpravy a možností implementácie do existujúcej infraštruktúry. V súlade s úlohami grantu SK0023 sme prezentovali výsledky našich výskumov formou posterov. Účasť na konferencii bola pre riešenie projektu SK0023 mimoriadne dôležitá z niekoľkých aspektov, predovšetkým nadviazanie osobných kontaktov so špičkovými odborníkmi z Nórska, Fínska, Švédska, Holandska, Dánska, Rakúska a ďalších krajín v oblasti anaeróbneho spracovania a produkcie bioplynu. Získané vedomosti, skúsenosti a kontakty budú využité pri riešení úloh grantu SK0023 „Vytvorenie centra excelentnosti pre využitie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“. V rámci konferencie sme vykonali exkurziu na komunálnu ČOV Bekkelaget. Táto ČOV je dimenzovaná na prietok QDIM 125 000 m3/d. Celkový objem ČOV je 77 000 m3, z toho anox: 30 000 m3, anox/ox: 9000 m3 a ox: 38 000 m3. Dva fermentory s celkovým objemom 8000 m3 pracujúcich pri 55 °C spracovávajú denne 25 – 45 ton odpadov. Ďalšou exkurziou bola exkurzia na skládku KO, biometánovú čerpaciu stanicu, stanicu na úpravu a čistenie biometánu a prezentácia auta na vodík.
Medzinárodná konferencia Bioplyn 2010, České Budějovice, 13.-14. 4. 2010

V dňoch 13.-14.4.2010 sa konala medzinárodná konferencia Bioplyn 2010 v Českých Budějoviciach. Konferencia bola už piatym stretnutím odborníkov z oblasti vedy a výskumu, výroby, technológií, projektovania a prevádzky zariadení na výrobu a použitie bioplynu. Program konferencie vychádzal z narastajúcej pozornosti venovanej bioenergetike, kde bioplyn zaujíma významné postavenie. Prednášajúci boli z oblasti štátnej správy, vysokých škôl, výskumných pracovísk aj súkromnej sféry. Časť programu bola venovaná aj aktuálnej otázke biometánu. Ziskané vedomosti budú využité pri riešení úloh grantu SK0023 „Vytvorenie centra excelentnosti pre vyuzitie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“. . Ďalším dôležitým faktorom tejto služobnej cesty bola výmena skúseností z prevádzok laboratórnych a reálnych anaeróbnych reaktorov v našich a zahraničných podmienkach. Mimoriadne dôležité skúsenosti boli získané od českých kolegov z VŠCHT Praha (Prof. Dohányos a Doc. Jeníček) ako aj od prevádzkovateľov reálnych bioplynových staníc v ČR.
Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. 21.1.2010, Bratislava

V roku 2008 ÚCHEI FChPT STU Bratislava získal významný výskumný projekt zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu (NFM). Cieľom tohto projektu je vytvorenie špičkového výskumného pracoviska, ktoré má pomôcť rozvoju výskumu a aplikácii procesov v oblasti termických a biologických procesov pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Projekt SK0023 „Vytvorenie centra excelentnosti pre využitie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“ získal dotáciu v celkovej výške takmer 500 000 EUR, pričom z 85% je hradený z prostriedkov NFM a 15% zo štátneho rozpočtu. Trvanie projektu je plánované na 36 mesiacov – v rokoch 2008-2010. Vzhľadom na pomerne široký záber problematiky obnoviteľných zdrojov energie (voda, slnko, vietor, biomasa) vytvorené centrum sa bude zameriavať predovšetkým na využívanie biomasy biochemickými a termickými spôsobmi.

ÚCHEI FChPT STU Bratislava sa biochemickými a termickými procesmi zaoberá už mnoho rokov a patrí medzi špičkové slovenské pracoviská v tejto oblasti a má všetky predpoklady na to, aby sa stal lídrom v rozvoji a aplikácií technológií s využitím obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Doterajšie skúseností pracovníkov ÚCHEI predovšetkým v oblasti termických a oxidačných procesov, energetiky, modelovania a riadenia chemických procesov, anaeróbnych procesov spracovania čistiarenských kalov, výroby bioplynu z potravinárskych a poľnohospodárskych odpadov a pod. sú zárukou na úspešné etablovanie centra, ako aj na následný rozvoj týchto technológií na Slovensku.

Jedným z cieľom projektu je rozširovanie získaných poznatkov z vedy a výskumu medzi odbornú aj laickú verejnosť formou odborných podujatí. Okrem doteraz zorganizovaných podujatí (konferencia s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2008, Workshop v rámci medzinárodnej konferencie SSCHI 2009) je seminár „Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie“ ďalším z vedecko-vzdelávacích podujatí, ktorý by mal pomôcť pri získavaní dôležitých informácií o rozvoji využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Veríme, že Vaša účasť a získané informácie budú jedným z krokov pre rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie Slovensku.


Výstavba a provoz bioplynových staníc, Třeboň, Česká republika. 14.-16. 10. 2009

Konferencia s medzinárodnou účasťou (SK, CZ, D, A) bola zameraná navrhovaním, výstavbou a prevádzkou bioplynových staníc. Príspevky boli zamerané na štúdium anaeróbnych procesov, používané materiály, prevádzku bioplynových staníc a kvalitu a využitie bioplynu. Ziskané vedomosti budú využité pri riešení úloh grantu SK0023 „Vytvorenie centra excelentnosti pre vyuzitie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“.

Účasť na konferencii bola pre riešenie projektu SK0023 mimoriadne dôležitá z niekoľkých aspektov, predovšetkým nadviazanie osobných kontaktov so špičkovými odborníkmi z Českej republiky a Nemecka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a produkcie bioplynu. Ďalším dôležitým faktorom tejto služobnej cesty bola výmena skúseností z prevádzok laboratórnych a reálnych anaeróbnych reaktorov v našich a zahraničných podmienkach. Mimoriadne dôležité skúsenosti boli získané od českých kolegov z VŠCHT Praha (Prof. Dohányos a Prof. Zábranská) ako aj od prevádzkovateľov reálnych bioplynových staníc v ČR (p. Kajan – firma ČOV spol. s.r.o.). Potešujúce bolo stretnutie aj so slovenskými kolegami, ktorí sa zaoberajú produkciou bioplynu (Ing. Stiffner – Stiffi Hurbanovo).

V rámci konferencie bol organizovaný mimoriadne zaujímavý sprievodný program – exkurzia na BPS Třeboň, demonštrácia CNG paliva a pod.). Poznatky z tejto exkurzie budú rovnako využité pri riešení úloh grantu SK0023.6. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ Podbanské, 21.-23.10.2009

V dňoch 21.-23.10.2009 sa konala 6. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ v Podbanskom vo Vysokých Tatrách.

V súlade s úlohami grantu SK0023 sme prezentovali výsledky nášho výskumu aktívnou prezentáciou: Bodík I., Sedláček S., Kubaská M.: Využitie kuchynských odpadov na zvýšenie produkcie bioplynu na komunálnych ČOV.

V rámci uvedenej prezentácie bola odborná verejnosť informovaná o našich aktivitách v rámci grantu SK0023, o možnostiach využitia vybraných substrátov na produkciu bioplynu a následne aj elektrickej energie. Okrem toho bol nadviazaný aj kontakt s pracovníkmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (Ing.Kvassay, p.Ivanič, Ing.Kolníková), ktorí majú záujem o využívanie kuchynských substrátov na ČOV v Bratislave.

Zobraziť fotogalériu


Mezinarodní konference BIOPLYN, České Budějovice, 2009

Špeciálne zameraná konferencia sa zaoberala využitím obnoviteľných zdrojov energie na produkcie bioplynu. Príspevky boli zamerané na štúdium anaeróbnych procesov, používané materiály, prevádzku bioplynových staníc a kvalitu a využitie bioplynu. Účasť na konferencii bola mimoriadne dôležitá z niekoľkých aspektov, predovšetkým nadviazanie osobných kontaktov so špičkovými odborníkmi z Českej republiky a Nemecka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a produkcie bioplynu. Ďalším dôležitým faktorom tejto služobnej cesty bola výmena skúseností z prevádzok laboratórnych a reálnych anaeróbnych reaktorov v našich a zahraničných podmienkach. Mimoriadne dôležité skúsenosti boli získané od českých kolegov z VŠCHT Praha (Prof. Dohányos a Doc. Jeníček) ako aj od prevádzkovateľov reálnych bioplynových staníc v ČR (Doc. Koller – firma Tomášek servis s.r.o.).
Cestou na konferenciu sme uskutočnili exkurziu na dve bioplynové stanice v obci Čejč a v obci Plevnice. Jedná sa o bioplynové stanice, ktoré spracovávajú obnoviteľné zdroje energie z poľnohospodárskej produkcie. Bioplynová stanica Čejč má elektrický výkon 1000 kW a bioplynová stanica Plevnice 290 kW.


36.medzinárodná konferencia SSCHE 25-29.5.2009

Medzinárodná konferencia SSCHE 2009 sa uskutočnila v dňoch 25.-29. mája 2009 v Tatranských Matliaroch. Na konferencii boli účastníci z 18 krajín, ktorí spolu predniesli viac ako 350 príspevkov. Významnou časťou konferencie bola sekcia Obnoviteľné zdroje energie – Renewable Energy Sources, kde boli prezentované skúsenosti a poznatky zo získavania energie z obnoviteľných zdrojov. Konferencia bola taktiež dôležitá pre nadviazanie nových kontaktov s odborníkmi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a produkcie bioplynu.8. mezinarodní konference a výstava odpadní vody - wastewater, Plzeň 2009

8. Mezinárodní konference a výstava Odpadní vody – Wastewater 2009 sa uskutočnila v dňoch 5.-7. mája 2009 v Plzni v Českej Republike. Na konferencii boli veľmi podnetné príspevky týkajúce sa získavania, využitia a úpravy bioplynu z obnoviteľných zdrojov energie.

Zobraziť fotogalériu

Kaly a odpady 2008

Medzinárodná konferencia Kaly a odpady 2008 sa uskutočnila v dňoch 12.-13.marca 2008 v Ústave vzdelávania a služieb, Bratislava. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov zo 4 krajín. Konferencia bola organizovaná v rámci plánovaných aktivít projektu. V rámci konferencie sa uskutočnila exkurzia na bioplynovú stanicu mesta Viedeň (Rakúsko).Anaerobic Digestion of Solid Waste & Energy Crops, Hammamet 2008

V rámci plánovaných aktivít projektu sa Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. a Doc. Ing. Igor Bodík, PhD. z Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT so svojimi príspevkami zúčastnili na 5. medzinárodnom sympóziu IWA Anaerobic digestion of solid waste & energy crops, ktoré sa konalo 25.-28.mája 2008 v Hammamete (Tunisko). Sympózium bolo organizované organizáciou International Water Association (IWA).

Zobraziť fotogalériu
Texty príspevkov:                                                                     


Odpadové vody 2008