Základné informácie

Finančný zdroj: Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet SR

Riešiteľ: STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva

Projektový manažér: Doc. Ing. Igor Bodík, PhD.

Trvanie projektu: 2008 - 2010

Ciele projektu:

  • Vytvorenie špičkového pracoviska na podporu rozvoja technológií na báze obnoviteľných zdrojov energie s cieľom výchovy mladých odborníkov.
  • Transfer moderných poznatkov slovenským výrobcom a konečným užívateľom technologických zariadení potrebných pre praktické aplikácie.
  • Podpora realizácií technológií na báze obnoviteľných zdrojov energie predovšetkým vo vidieckych oblastiach Slovenska s možnosťou pestovania energetických plodín.

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1: vytvorenie špecializovaného laboratória v priestoroch FCHTP,ÚCHEI
  • Aktivita 2: konštrukcia experimentálnych modelov a reaktorov na biologické a termické metódy využívania obnoviteľných zdrojov energie
  • Aktivita 3: experimentálne práce, výchova absolventov fakulty (2. aj 3. stupňa), vedecká a technická pomoc pri realizácii poloprevádzkových a plnoprevádzkových zariadení technológií obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, úzka spolupráca s ïalšími výskumnými a vývojovými pracoviskami na Slovensku, medzinárodná spolupráca v danej oblasti
  • Aktivita 4: publicita, diseminácia výsledkov projektu, aktívna účasť na národných aj medzinárodných odborných podujatiach, organizácia národných (medzinárodných) podujatí so zameraním na využívanie obnoviteľných zdrojov energie