MATERIÁLOVÉ BILANCIE

Info

 1. Za čo mi bude udelený zápočet?
 2. Je potrebné získať aspoň 23 bodov na známku E zo zápočtových písomiek. Maximálny počet bodov je 40.

 3. Koľko písomiek sa bude písať?
 4. Budú sa písať dve písomky. Prvá bude na tému Materiálové bilancie bez chemickej reakcie a druhá na tému Materiálové bilancie s chemickou reakciou.

 5. Koľko mám termínov na získanie zápočtu?
 6. Tri. Cez semester sa obidve napísané písomky berú ako riadny termín. V skúškovom období má študent právo na ďalšie dva opravné termíny. Na opravnom termíne sa píšu obe písomky, študent začína na nula bodoch. Čas a miesto písomiek bude upresnený počas semestra.

 7. Koľko bodov je za prvú a koľko za druhú písomku?
 8. Za prvú je maximálne 13 bodov, za druhú 27. Podstatný je súčet bodov z oboch písomiek (neplatí tu, že je treba mať 56 % z každej).

 9. Koľkokrát môžem vynechať seminár?
 10. Bez ospravedlnenia ani raz. S ospravedlnenín (napr. lístok od lekára) dva krát. Študent si môže seminár nahradiť v iný čas, avšak musí upozorniť vyučujúceho, že si nahradzuje.

 11. Aké učebnice a pomôcky potrebujem na štúdium?
 12. Je vhodné si požičať učebnicu Materiálové bilancie technologických procesov (Šefčíková, Šefčík, Stopka). Ďalej je potrebné vedieť narábať s chemickými tabuľkami. Na hodine sa veľa počíta, preto je nutné nosiť so sebou kalkulačku. Môžete používať aj výpočtové vzťahy, ktoré sa nachádzajú v sekcii Na stiahnutie.

 13. Môžem používať papier so vzorcami na písomkách?
 14. Samozrejme. Na papieri so vzorcami však nesmiete mať celé postupy úloh!

 15. Máte pre mňa nejaké dobré rady?
 16. Prepočítať si príklady zadané vyučujúcim, byť aktívny na hodine a ak niečomu nerozumiem, nebáť sa opýtať cez hodinu alebo po hodine. Poprípade si s vyučujúcim dohodnúť konzultácie. Pri materiálových bilanciách (ale aj pri iných predmetoch na FCHPT) platí magická formula:

  "Netreba sa učiť, stačí vedieť ;-)".